Gemensam kalender för upphandlingsplanet

I statens regeringsprogram ingår ett mål för att öka planmässigheten i statens upphandlingar. Syftet är bl.a. att identifiera och harmonisera liknande upphandlingsbehov och effektivisera avtalshanteringen.

Som ett led i en effektivare och enhetlig planering utarbetade finansministeriet hösten 2016 en planeringsblankett och -anvisning, vilka upphandlingsenheterna ska börja använda. I upphandlingsplanerna börjar behandlingen av upphandlingar från att upphandlingsbehovet identifieras och från konkurrensutsättning till beställning, betalning och rapportering. Sammanställningen av upphandlingsplaner och publiceringen av kalendern för konkurrensutsättning är Hansels uppgift. Hansel publicerar de upphandingar som ska konkurrensutsättas och som meddelats av upphandlingsenheterna.

Framförhållningen av upphandlingar underlättar verksamhetsplaneringen såväl på upphandlingsenheterna som bland leverantörerna. Det önskas även att publiceringen av förhandsinformation ska öka tillhandahållandet av innovativa tjänster eller produkter.

Upphandlingsplaneringen stödjer ledningen av hela organisationen genom att förena ledningen av upphandlingar med verksamhets- och ekonomiplanering. I fortsättningen kommer informationen att insamlas en gång om året. Det är möjligt att kontinuerligt komplettera kalendern för konkurrensutsättning. Den nya metoden kommer att införas våren 2017.

Införandet av upphandlingsplaner och statens kalender för konkurrensutsättning är en del av Handi-projektet för digitalisering av upphandlingar.

Top