Organisationsstruktur

Hansels organisation utgörs av personalen med 75 expereter och en styrelse med fem ledamöter som väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalens representant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget. I sitt beslutsfattande följer Hansel Finlands aktiebolagslag och Hansels bolagsordning.

Ansvar leds och följs upp som en del av bolagets strategiska ledning. Styrelsen behandlar ansvarsrapporten till tillämpliga delar och kommenterar valda teman och publikationer. Styrelsen har inte utsett några ledamöter som särskilt ska sätta sig in i samhällsansvaret och styrelsens arvoden är inte bundna till resultaten av arbetet med samhällsansvar.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på förslag av verkställande direktören. Ledningsgruppen består inklusive verkställande direktören av fem personer: två män och tre kvinnor.

Hansels organisation

Avdelningen Kategorihantering och upphandlingsstöd ansvarar för företagets ramavtal som är indelade i tre sektorer: Upphandling inom dataadministration, Upphandling av tjänster för förvaltningen samt Upphandling av material och tekniska tjänster. På avdelningen arbetar experter inom olika branscher och konsulter som är specialiserade på ramvtral samt enheten för upphandlingsstöd, som betjänar och hjälper kunder med förenklade upphandlingar inom ramavtalen. Dessutom har avdelningen en grupp som är specialiserad på elektronisk konkurrensutsättning.

Avdelningen Hantering av kund- och intressentrelationer ansvarar för främjande av bolagets försäljning, marknadsföring och kundservice samt samarbete med intressentgrupper. En omfattande intressentgruppsanalys genomfördes hösten 2016 under ledning av enheten.

Avdelningen Juridiska ärenden och konkurrensutsättningar erbjuder Hansels och statsförvaltningens kunder experttjänster inom konkurrensutsättning av gemensamma upphandlingar och avtalshantering samt upphandlingar i anslutning till genomförande av konkurrensutsättningar och juridiska experttjänster.

Avdelningen Ekonomi, HR och kommunikation består av ekonomiadministration, kommunikation och personaladministration. Avdelningen ansvarar för den externa och interna redovisningen samt ansvarsrapporteringen. Kommunikationen ansvarar för bolagets interna och externa kommunikation och varumärkeshantering samt tillhörande utvecklingsprojekt. Personalförvaltningen ansvarar för resursallokering och kompetensutveckling.

Digitala tjänster hade fram till 31.8.2016 namnet Dataadministration och ansvarar för underhåll och utveckling av system. Enheten har en mycket aktiv roll i utvecklingsprojekt relaterade till digitalisering inom statsförvaltningen.

Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet utomlands.

Intern revision

Den interna revisionen till uppgift att stödja styrelsen och verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och styrelsens arbetsordning samt ha hand om de övriga uppgifter inom intern revision och riskhantering som ges av verkställande direktören och styrelsen. Den interna revisionen rapporterar till styrelsen.

Funktionen för intern revision har utlokaliserats till revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Som revisionsobjekt för 2016 utsåg styrelsen experttjänster för upphandling och Hansels HR-processer.

Vid den interna revisionen identifierades inga risker som förutsätter omedelbart ingripande eller andra iakttagaelser som skulle kategoriseras som betydande. Iakttagelserna gällde uppföljning av arbetstid, ändamålsenlig användning av system, delning av bästa praxis och verksamhetssätt särskilt gällande uppföljning.

Top