eNEST automatiserar kontrollen av myndighetsuppgifter

Våren 2016 sökte Hansel tillsammans med tre andra organisationer EU-finansiering för att utveckla den elektroniska konkurrensutsättningsprocessen. Bakom detta finns en förändring som den nya upphandlingslagen medfört.

Sedan 18.4.2016 ska upphandlingsenheterna ha använt ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (European Single Procurement Document ESPD), där grunderna för uteslutning och val av anbudsgivare efterfrågas.

”I och med den nya upphandlingslagen fick de konkurrensutsättande organisationerna nytt pappersarbete, vilket kan automatiseras som ett led i den elektroniska konkurrensutsättningsprocessen. För denna automatisering ansökte vi – och blev beviljade – EU-finansiering för projektet eNEST (Enhanced National ESPD in eTendering), vars syfte är att utarbeta ett lättanvänt upphandlingsdokument för köpare och leverantörer”, säger Timo Rantanen, utvecklingschef för elektronisk upphandling på Hansel.

I projektet medverkar utöver Hansel även Rättsregistercentralen, KL-Kuntahankinnat samt Skatteförvaltningens utredningsenhet för grå ekonomi.

Hanki-tjänsten utvecklas


Med ESPD-blanketten försäkrar anbudsgivaren att myndighetsärendena är i ordning. Upphandlingsenheterna ska själva skaffa information som behövs om leverantören, t.ex. registrering i handelsregistret. Detta beror på att upphandlingsenheterna inte längre får begära myndighetsintyg av anbudsgivarna. Intyg kan begäras endast av dem som vunnit konkurrensutsättningen.

I Finland är nästan alla myndighetsuppgifter som behövs vid konkurrensutsättning tillgängliga för upphandlingsenheterna i myndighetsdatabaser. I praktiken kommer Hanki-tjänsten för elektronisk upphandling utvecklas så att sökningen av nödvändiga uppgifter i myndighetsregister digitaliseras.

”Syftet är att skapa ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som är så enkelt som möjligt för leverantören att använda och som också underlättar köparnas arbete. Upphandlingsenheterna behöver inte själva söka information från olika register, utan informationen samlas i Hanki-tjänsten”, sammanfattar Rantanen.

Resultat väntas under 2017: ”Vi fick finansieringsbeslutet i oktober, och vår ansökan var näst bäst. Projektet startdatum var 15.12.2016, och sedan dess har vi fått fart på verksamheten”, säger Rantanen om tidsplanen.

Smidighet i hela upphandlingsverksamheten


eNEST-projektet gynnar inte enbart Hansels kunder, utan dess syfte är att betjäna leverantörsfältet i hela Finland och utvecklingen av upphandling över lag. Informationsförmedlingen grundar sig på Befolkningsregistercentralens Nationella informationsled, vilket betyder att eNest även främjar införandet av informationsleden och för framåt nya typer av tjänster.

Automatiseringen av kontrollen av myndighetsuppgifter är en del av Handi-projektet för digitalisering av upphandlingar. Handi siktar bland annat mot att öka automationsgranden inom upphandling och att minska manuellt arbete.

”Som ett resultat av eNEST diskuterar befintliga system med varandra och söker automatiskt information som man tidigare har behövt söka manuellt. Informationen skickas via nätet och pappersintyg behövs inte längre”, beskriver Rantanen de fördelar som projektet medför.

”Ett upphandlingsdokument som är lätt att använda underlättar både anbudsgivarnas och köparnas arbete”, poängterar Rantanen.

Top