Isen bryts med hjälp av miljövänligt bränsle

Världens första LNG-isbrytare Polaris infördes i statsbolaget Arctias flotta i september 2016. Fartyget kan använda både LNG och dieselolja med låg svavelhalt som bränsle. Dessa skaffas genom Hansels ramavtal. Användningen av LNG, dvs. flytande naturgas, minskar fartygets koldioxidutsläpp avsevärt.

Polaris är planerat särskilt för krävande isbrytning på Östersjön, och det kan användas även för oljebekämpnings- och nödbogseringsuppdrag. Fartygets energiförbruning är 40 procent lägre än hos äldre isbrytare.

LNG (liquefied natural gas) är det miljövänligaste bränslet inom sjöfart. Användningen av LNG medför inga svaveldioxidutsläpp, och uppfyller kraven som ställlts upp för koldioxidutsläpp. Flytande naturgas fås genom att kyla ned naturgasen till -160 celsiusgrader, då den blir 600 gånger mindre. Tack vare omvandlingen till flytande form kan LNG transporteras flexibelt på land och till havs, utanför gasrörsnätet.

Miljömärke stärker miljövänligheten hos LNG

LNG infördes i Hansels ramavtalsutbud i och med Gränsbevakningsväsendets behov, eftersom bevakningsfartyget Turva, som togs i bruk för några år sedan, drivs med det. Utmaningarna i ramavtalet hänför sig till den kontinuerliga förändringen i den nya branschen.

”Vi har lyckats med att på en utvecklande marknad skapa ett välfungerande ramavtal som kunderna och leverantören har varit nöjda med. Vi lyssnar kontinuerligt på kundernas behov, och driftsäkerheten i ramavtalet har varit god”, säger Jesse Ruotsalainen, kategorichef för energiupphandlingar.

Ramavtalet som erbjuder flytande naturgas har Hansels miljömärke. Ramavtalet möjliggör till exempel en effektiv samordning av transporter, i vilka modern transportmateriel används. Avtalsleverantören har förbundit sig att verka i enlighet med allt strängare miljökrav. Ett nytt ramavtal om bränslen kommer att konkurrensutsättas under 2017.

”I det nya ramavtalet kommer vi att satsa till exempel på dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor med tanke på cyberhot”, säger Jesse Ruotsalainen.

 

Top