Lagarna och Hansel

Hansels verksamhet är starkt reglerad. Lagen om Hansel Ab definierar Hansels uppgifter och kunder. Hansel-lagen ändrades i samband med ändring av upphandlingslagstiftningen och den uppdaterade lagen trädde i kraft i början av 2017. I lagändringen preciserades bolagets uppgifter i enlighet med upphandlingslagen och det lades till att bolaget är en inköpscentral i enlighet med lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.

Bolagets uppgift är att verka som inköpscentral i enlighet med upphandlingslagen, lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och lagen om upphandling inom specialsektorerna:

  • producera samordnade upphandlingar och stödfunktioner för sina kunder,
  • upprätthålla upphandlingsavtal och
  • producera expert- och utvecklingstjänster relaterade till upphandlingsfunktionen för sina kunder.

Kunderna är statliga inköpscentraler och snart även landskapen

Hansels kunder fastställs i lagen. Kunderna är statliga upphandlingsenheter samt separat definierade offentligrättsliga inrättningar och Europeiska unionens byråer. I slutet av 2016 började beredningen av en lagändring som möjliggör att Hansels tjänster även kan användas av upphandlingsenheterna i de landskap som ska grundas i enlighet med landskapslagens ikraftträdande.

Upphandlingslagen reformerades

Den nya upphandlingslagen behandlades i riksdagen under 2016 och den trädde i kraft i början av 2017. Bakom lagreformen ligger en reform av upphandlingsdirektiven och dess syfte är att förenkla upphandlingsprocesser och effektivisera användningen av offentliga medel. Syftet med lagreformen är att förbättra små och medelstora företags möjligheter vid upphandlingar samt beakta ansvars- och innovationsaspekter bättre än tidigare.

Reformen har många effekter på upphandlingsenheternas verksamhetssätt och Hansels verksamhet som statens upphandlingsenhet. De viktigaste förändringarna har att göra med upphandlingsförfarandena, i synnerhet införandet av elektroniska upphandlingslösningar. Den förnyade upphandlingslagen behandlas i flera delar av årsberättelsen, till exempel via bekämpning av grå ekonomi och presentationen av eNest-projektet. FPA berättar om införandet av en elektronisk upphandlingstjänst.

Juridiska experter som aktiva upphandlingssakkunniga

Hansels juridiska enhet följer rättspraxis aktivt och beaktar eventuella ändringar i rättspraxis inom upphandlingsfunktionen. Förutom Hansel- och upphandlingslagen är bl.a energieffektivitetslagen, lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och dataskyddsförordningen väsentligt förknippade med offentlig upphandling. Därutöver har Hansels juridiska experter en viktig roll i ändringsarbetet av statens allmänna avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster, JYSE och allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen, JIT). Bägge avtalsvillkoren uppdaterades under 2016 på grund av reformen av upphandlingslagstiftningen.

 

Top