Översikt över händelser år 2016

Hansels uppgift är att öka lönsamheten inom statens upphandlingsväsende. Bolagets nya strategi 2020 godkändes i maj, och visionen går ut på att reformera upphandlingsväsendet. De strategiska prioriteringarna går ut på att införa den operativa modellen Fokus på kunden i all verksamhet och agera som förändringsagent i utveckling av gemensam upphandling samt innovativ och ansvarsfull offentlig upphandling. Utbudet av Hansels experttjänster utvidgas till utvecklingstjänster inom upphandling.

All verksamhet ska basera sig på moderna digitala lösningar. Hansel deltar aktivt i programmet för digitalisering av statens upphandling (Handi) som leds av finansministeriet. Inom ramen för detta projekt har Hansel utvecklat en ny upphandlingsdatatjänst för ämbetsverkens anställda som gäller all upphandling i budgetstaten med undantag för försvarsministeriets förvaltningsområde. Bolaget vill erbjuda anställda flexibla och effektiva arbetsformer som möjliggör en fortlöpande utveckling av kompetensen.

År 2016 präglades av förberedelserna för den nya upphandlingslagen som trädde i kraft 1.1.2017. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet lämnades till riksdagen i juni 2016. Tidsfristen för ikraftsättandet av upphandlingsdirektivet gick dock ut redan 18.4.2016, och därför ledde dröjsmålet med den nationella lagen tillfälligt till en direkt tillämpning av skyldigheterna enligt upphandlingsdirektivet.

Hansels experter hördes av riksdagens ekonomi-, förvaltnings- och miljöutskott. Hansel har deltagit i lagstiftningsrelaterade diskussioner med intressenter, utbildningar och initiativ relaterade till upphandlingslagens samhälleliga mål, till exempel projekt för främjande av innovationer. Reformen av upphandlingslagstiftningen baserar sig på direktiv om offentlig upphandling från år 2014. Deras centrala mål är att reformera och modernisera regleringen, effektivisera användningen av offentliga medel, förbättra små och medelstora företags möjligheter att delta och främja beaktandet av sociala aspekter.

Konsekvenserna av den nya upphandlingslagen för Hansels verksamhet är betydande. De största förändringarna relaterade till bolagets ställning och uppgifter anknyter till fastställandet av kriterierna för gemensam upphandling och stödfunktioner för upphandling, gemensam upphandling över EU-länders gränser samt förändringar avseende ramavtal. Centrala förändringar som påverkar konkurrensutsättningar handlar bland annat om upphandlingsförfarandet, elektroniskt utbyte av information, skyldigheten att fördela upphandlingar, skyldigheter relaterade till avtal och upphandlingsprocessen.

Den nya lagstiftningen betonar horisontell politik, såsom iakttagandet av skyldigheter enligt miljö-, social- och arbetslagstiftningen, bekämpandet av grå ekonomi och främjandet av små och medelstora företags ställning. I totalreformen av lagstiftningen har man även beaktat utvecklingen av Hansels kompetens och bland annat konkurrensutsättningssystemet.

För att stödja landskapens upphandling kom regeringens reformministergrupp 21.12.2016 med riktlinjer för separata föreskrifter för landskapens rätt att anlita statens inköpscentral. Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för beredning av ändringarna av Hansel-lagen. Målet är att lämna regeringens proposition till riksdagen våren 2017.

Ett viktigt utvecklingsprojekt inom Hansel under 2016 var övergången till en elektronisk konkurrensutsättningslösning och stödet för kunderna i anslutning till detta. Även detta projekt ingår i helheten Handi. Hansels alla ramavtalskonkurrensutsättningar, inklusive en auktion, har efter införandet genomförts med konkurrensutsättningslösningen. Samtidigt har vi fortsatt att utveckla verktyget tillsammans med leverantören och kunderna. Lösningen har kravenliga funktioner, såsom funktioner för elektroniska auktioner, nya standardiserade EU-blanketter och många mindre utvecklingsobjekt. Utvecklingen av den gemensamma europeiska upphandlingshandlingen (ESPD) pågår, liksom utvecklingen av små konkurrensutsättningar och förändringarna till följd av den nya upphandlingslagen. År 2017 fortsätter vi att aktivera och stödja införanden samt bland annat att utveckla ett dynamiskt upphandlingssystem.

I slutet av 2016 var Hansel involverat i en rättegång i högsta förvaltningsdomstolen, och ett upphandlingsbeslut hade överklagats fyra gånger till marknadsdomstolen. År 2016 fick bolaget ett avgörande i högsta förvaltningsdomstolen Besvären förkastades. År 2016 meddelade marknadsdomstolen tre beslut som gällde bolaget. I ett fall förkastades besvären och i två fall avskrevs de.

Hansels representant har deltagit i delegationen för statens upphandlingsverksamhet som har representanter för alla statliga förvaltningsområden och universitetssektorn. Delegationens uppdrag går bland annat ut på att följa upp uppnåendet av regeringsprogrammets sparmål för statens upphandlingsverksamhet samt främja implementeringen av målen på koncernnivå och spridningen av god praxis. Delegationen har tillsatts av finansministeriet.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Utöver Hansel ingår bland annat följande inköpscentraler i denna grupp: danska SKI, svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

Experttjänster inom upphandlingar

Försäljningen av experttjänster inom upphandling ökade till 1,3 miljoner euro (1,1 miljoner euro år 2015). Antalet fakturerade projekt var 162 (126 år 2015), och deras sammanlagda värde var ca 339 miljoner euro (235 miljoner euro år 2015). År 2016 var de största kunderna Trafikverket, Tullen, Statsrådets kansli och Valtori. En del av projekten är samhälleligt viktiga och därför särskilt intressanta för bolagets medarbetare. Enheten fick positiv respons av kunderna, betyget på skalan 1–5 var 4,7 (året innan 4,4). Tjänsterna relaterade till utveckling av upphandlingsverksamheten uppgick till 76 tusen euro. Från och med början av år 2017 utgör utvecklingstjänsterna för upphandling en separat affärsenhet i enlighet med strategin.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång  

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.

Top