Jämlikt samarbete med leverantörer

Opartisk behandling av leverantörer är vardag i de upphandlande enheterna. Under konkurrensutsättningar framhävs kravet på jämlikhet ytterligare.

”Våra instruktioner är mycket klara. Vi stöter i allmänhet inte på oklara situationer, eftersom spelreglerna är klara för alla. Nya leverantörer eller leverantörskandidater kan ställa frågor, men vi hjälper dem gärna”, berättar Mervi Olkinuora, chef för enheten för serviceupphandling inom förvaltningen.

Under konkurrensutsättningar deltar Hansel i regel inte i leverantörernas evenemang, såvida de inte är av allmän karaktär. Leverantörernas frågor om anbudsförfrågningar och svaren på dem publiceras i tjänsten Hanki och är tillgängliga för alla som deltar i konkurrensutsättningen. Avtalsrelationerna med leverantörerna sköts normalt trots pågående konkurrensutsättning.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*

2016 2015 2014 2013 2012
Små och medelstora företag som avtalsleverantörer, antal 159 170 164 173 161
Andel SMF bland avtalsleverantörerna, %  43 44 43 46 46
Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF, milj. € 102 96,0 91,5 70,8 115,0
Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF andel, %  13 13,8 12,8 10,2 16,7
*2012 gjorde man en översyn över indelningsprinciperna för föreningar samt för kommun- och stadsägda bolag, som ingår i kategorin övriga. Dessutom korrigerades indelningen när det gäller vissa företag som ingår i internationella koncerner, som på grund av att de har en så liten verksamhet i Finland tidigare har räknats till de små och medelstora företagen.

Teknisk dialog undanröjer hinder för deltagande

För att ramavtalen ska motsvara kundernas behov och hålla jämna steg med den ofta snabba utvecklingen inom specialbranscher gäller det för kategoriansvariga att följa med utbudet på marknaden.

”Våra experter utbildar sig och deltar i bland annat aktuella evenemang och seminarier inom branschen. Dessutom informerar leverantörerna oss ofta om nya produkter”, berättar Mervi Olkinuora.

Ramavtal och upphandlingar föregås av en teknisk dialog med representanter för leverantörer och ofta även Hansels kunder. Tack vare dialogen motsvarar ramavtalen kundernas behov, och med hjälp av den strävar Hansel också efter att undanröja hinder för deltagande i konkurrensutsättningen. Målet är att åstadkomma äkta konkurrens och att så många leverantörer som möjligt kan lämna anbud.

Top