Formler för uträkning av nyckeltal

Soliditetsgrad, % = Eget kapital x 100
Balansomslutningen – erhållna förskottsbetalningar
(Antal personer som började på företaget 1.1–31.12 +
Omsättning i medeltal, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12/2 x 100
Antalet anställda 31.12
Personalavgång, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12
Omsättning, personal som sagt upp sig, % = Antal personer som sa upp sig 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12
Sjukfrånvaro i procent = Antalet sjukfrånvarodagar under räkenskapsperioden 1.1–31.12. x 100
Teoretisk regelbunden arbetstid under räkenskapsperioden 1.1–31.12
Top