Nöjda kunder

Hansel följer regelbundet upp utvecklingen av kund- och leverantörstillfredsställelsen. Respons insamlas fortlöpande på varje ramavtal och kundprojekt. En gång om året skickar vi också en mer omfattande nöjdhetsenkät till våra kunder.

Kunderna är nöjda med Hansels tjänster

Den senaste kundnöjdhetsenkäten genomfördes i januari 2017 och omfattade kunder som skött ärenden hos Hansel året innan. Resultaten gicks igenom i bolagets ledningsgrupp och används i planeringen av utvecklingsåtgärder tillsammans med personalen. Hansel-medarbetarnas resultatbonus är bunden till kundnöjdheten.

Kundnöjdhetsundersökningen visar att Hansel har lyckats att utveckla sin verksamhet. Kundernas höga övergripande nöjdhet ökade något från året innan.

Högsta betyg fick kännedomen om upphandlingslagstiftningen och konkurrensutsättningskompetensen, serviceinställningen och kontaktpersonernas verksamhet. Kundernas förslag till utvecklingsobjekt var kännedom om kundernas behov och fördelarna med samordnad upphandling. Betygen för bägge utvecklingsobjekten utvecklades positivt från året innan.

Sammanlagt 390 kunder som skött ärenden hos Hansel året innan svarade på enkäten. Deltagarna valdes från respektive förvaltningsområde med vikt på personer som inte var med året innan.

  • Medelbetyget var 3,84 (3,83 år 2015)
  • Helhetsbetyget på minst 3,50 gavs av 77 % (77 %).
  • Helhetsbetyget på högst 2,99 gavs av 12 % (11 %).

Automatisk insamling av respons

Utöver mer omfattande enkäter samlar Hansel in respons av kunderna och avtalsleverantörerna på varje konkurrensutsättningsprojekt inom ramavtalet. Efter projekten skickas förfrågningarna automatiskt till alla deltagande parter. Målet är att med hjälp av responsen utveckla samarbetet med intressenterna.

Ramavtalens ändamålsenlighet kartläggs före utgången av avtalsperioden genom en enkät till intressenter. Med hjälp av responsen kan eventuella utvecklingsönskemål och -idéer beaktas i planeringen av följande ramavtal. Dessutom insamlas kundrespons på experttjänsternas kvalitet efter varje projekt.

Kundnöjdheten mäts på en skala från 1 till 5, där 5 är det bästa och 1 det sämsta betyget. Det övergripande medelbetyget för kundnöjdheten steg på alla områden från året innan:

  • Kundnöjdhet med ramavtalen: 3,8 (3,8 år 2015)
  • Kundnöjdhet med konkurrensutsättningen av ramavtal: 4,3 (3,9)
  • Leverantörernas nöjdhet med konkurrensutsättningen av ramavtal: 4,2 (3,5)
  • Kundnöjdhet med konsultationav konkurrensutsättningar: 4,4 (4,4)
Top