Styrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 406 438,10 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och räkenskapsperiodens resultat redovisas mot eget kapital på kontot föregående räkenskapsperioders resultat.

Styrelsen och revisorerna

Vid Hansel Ab:s ordinarie bolagsstämma 4.4.2016 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, ordförande
  • Dataförvaltningsrådet Kristiina Luukkonen, finansministeriet, vice ordförande
  • Överdirektör Rami Metsäpelto, Trafikverket, medlem
  • Professor Katariina Kemppainen, medlem
  • Kundchef Panu Kilpinen, Hansel Ab, medlem, personalrepresentant

Under 2016 sammanträdde styrelsen nio gånger.

CGR-samfundet KPMG Oy Ab fungerar som bolagets ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor har samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har fungerat som verkställande direktör för Hansel.

Top