GRI-index

Hansel rapporterar på det sätt som förutsätts på Core-nivån i det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI 4 som uppdaterades år 2013. I enlighet med GRI-regelverket presenteras nedan en tabell med det grundläggande innehållet i rapporten samt med direktlänkar till informationen. Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Allmänt grundläggande innehåll Tilläggsinformation
Strategi och analys
G4-1 Verksamhetsdirektörens översikt
Bakgrundsbeskrivning av organisationen
G4-3 Den rapporterande organisationens namn Hansel Ab
G4-4 Viktigaste varumärken samt produkter och tjänster
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor
G4-6 Antal verksamhetsländer och länder där organisationen är verksam eller som är betydande med tanke på väsentliga ansvarsaspekter som beskrivits i rapporten
G4-7 Organisationens ägarstruktur och bolagsform
G4-8 Marknadsområden
G4-9 Den rapporterande organisationens storlek
G4-10 Antal anställda enligt anställningsförhållande och anställningsavtal, indelat enligt region och kön
G4-11 Personal som omfattas av kollektivavtal
G4-12 Organisationens leveranskedja
G4-13 Betydande förändringar i organisationens storlek, struktur, ägarstruktur eller leveranskedja under rapporteringsperioden Inga förändringar
G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen
G4-15 Externa principer eller initiativ som organisationen omfattas av eller stödjer
G4-16 Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer
Identifierade väsentliga aspekter och redovisningsgräns
G4-17 Koncernens redovisningsgräns Hansel är inte en koncern
G4-18 Definition av rapportens innehåll
G4-19 Väsentliga aspekter
G4-20 Redovisningsgränser för väsentliga aspekter inom organisationen Gäller hela Hansel
G4-21 Redovisningsgränser för väsentliga aspekter utanför organisationen
G4-22 Förändringar i uppgifter som rapporterats tidigare Inga förändringar
G4-23 Betydande förändringar i rapportens omfattning och redovisningsgränser för aspekter Inga förändringar
Växelverkan med intressentgrupper
G4-24 Förteckning över organisationens intressentgrupper
G4-25 Grunder för definition och val av intressentgrupper
G4-26 Principer för verksamhet med intressentgrupper
G4-27 Viktiga områden och frågor som har lyfts fram av intressenterna
Beskrivning av rapporten
G4-28 Rapporteringsperiod
G4-29 Datum för föregående rapport
G4-30 Rapportens utgivningsfrekvens
G4-31 Kontaktuppgifter där rapporten kan beställas och tilläggsfrågor kan ställas
G4-32 GRI-innehållsjämförelse
G4-33 Policy och rutiner för externt bestyrkande
Förvaltning
G4-34 Förvaltningsstruktur och utskott
G4-36 Ansvariga personer
G4-56 Värderingar och affärsprinciper

 

 inverkan utanför organisationen
 inverkan inom organisationen
ledningspraxis
 nyckeltal

 

Aspekt Ledningspraxis och nyckeltal Utelämnade punkter Avgränsning av rapporteringen utanför Hansel G4-21
Ekonomiskt ansvar
Indirekta ekonomiska effekter
 
Syftet med Hansels verksamhet är att uppnå besparingar
Ledning av ansvar
Bedömning av inbesparingar
  Hansels operativa modell, G4-EC8
Statsförvaltning
Inköpsrutiner
 
Trender som påverkar inköpsrutinerna
Hänsyn till ansvarsfullhet i upphandlingsprocessen
Hänsyn till ansvar i ramavtalen
Opartisk behandling av leverantörer
Elektronisk konkurrensutsättningslösning
  Ramavtal som beaktar regioner, G4-EC9
  Andelen små och medelstora företag i ramavtalen
Indikatorn rapporteras för ramavtal. För indikatorn G4-EC9 rapporteras inte en procent av inköpsbudgeten, utan en procentuell andel av ramavtalen där regioner beaktas, eftersom Hansel inte följer upp kundernas inköpsbudget. Aspekten rapporteras för ramavtalen, och dess konsekvenser gäller statsförvaltningen och avtalsleverantörerna.
Miljöansvar
Produkter och tjänster
 
Hänsyn till ansvar i ramavtalen
Trender som påverkar verksamheten
Miljöaspekter inom tjänster och produkter
  En lämplig indikator med tanke på Hansels verksamhet är antalet upphandlingar via ramavtal med miljömärke
G4-EN27-indikatorn har ersatts med en annan, eftersom Hansel inte själv producerar produkter och tjänster som skaffas via ramavtal. Avtalsleverantörer
Leverantörernas miljöbedömningar
 
Ansvarssynpunkter i upphandlingsprocessen
Hänsyn till ansvarsfullhet i upphandlingsprocessen
  Miljöbedömningar för nya leverantörer , G4-EN32
  Hansels ramavtal som fått ett miljöerkännande
Socialt ansvar
Sysselsättning
 
Hanses jämställdhetsplan
En väl ledd arbetsplats som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och en möjlighet till fortlöpande utveckling av kompetensen
 Personalomsättning, G4-LA1
Utbildning
 
Strategiorienterad utveckling av personalens kompetens
  Utbildningstimmar, G4-LA9
  Program för kompetensutveckling, G4-LA10
G4-LA10 b har inte rapporterats, eftersom mängden avgång som indikatorn avser är mycket liten inom Hansel och har således ingen väsentlig påverkan.
Förebyggande av bestickning och korruption
   
Etiska anvisningar som godkänts av bolagets styrelse
  Utbildning i etiska anvisningar, G4-SO4
  Bekräftade fall av bestickning och relaterade åtgärder, G4-SO5
Inga rapporterade korruptionsfall under 2016. Avtalsleverantörerna Statsförvaltningen
Information om produkter och tjänster
 
Hansels strategiska mål är att inneha en stark roll i utvecklingen av statskoncernens upphandlingar
Enkäter om kund- och leverantörsnöjdhet
 Resultat av enkäter om kund- och leverantörsnöjdhet, G4-PR5
Statsförvaltningen
Bedömning av leverantörernas samhällseffekter
Riskanalys av socialt ansvar
Hänsyn till ansvarsfullhet i upphandlingsprocessen
  Bedömning av nya leverantörers samhälleliga konsekvenser, G4-SO9
Ingen procentuell andel kan anges, eftersom utredningen har varit frivillig. När det gäller leveranskedjan sträcker sig utredningarna till avtalsleverantörerna men inte till deras underleverantörer.
Kundsekretess
 
Informationssäkerhetspolitik
  Uppföljning av avvikelser i informationssäkerheten, G4-PR8
Inga rapporterade avvikelser i informationssäkerhet under 2015.
Top