Analys av intressegrupper

Genom sin verksamhet och samarbetet med intressenter vill Hansel främja högklassig och ansvarsfull upphandling i Finland. Den allt mer komplicerade lagstiftningen har ökat behovet av att centralisera kompetensen till enheter såsom Hansel, som sprider sin kompetens bland annat genom utbildningar och anvisningar.

Hansels roll är väsentlig med tanke på leverantörernas affärsverksamhet, och Hansel bär sitt ansvar för att främja marknadernas funktion och en ansvarsfull verksamhet.

Intressegruppsanalys av viktiga intressegrupper som man regelbundet samarbetar med

Intressegrupp Förväntningar på Hansel Inverkan på Hansels affärsverksamhet Samarbetssätt och verksamhetsstrategi Ansvarig
Kundrelationer
Upphandlande enheter Avtalsvillkor och priser som möjliggör totalekonomiska och högklassiga upphandlingar. Stöd för konkurrensutsättning av ramavtal och egna upphandlingar. Minimerade risker för inköp och upphandling. Lättare upphandling, behovet av stöd för utveckling av upphandlingsverksamheten har ökat. Mycket stor Verksamheten grundar sig på en kundplan som görs varje år där man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Kundteam
Statens tjänsteleverantörer
Samarbetsforum för statens tjänsteleverantörer Synergier för övrig verksamhet Ömsesidig sparrning på olika delområden Ledningens forum, kommunikations- och marknadsföringssamarbete: t.ex. ValtioExpo Vd, kommunikationschef
Senat-fastigheter Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Fördjupat och systematiskt samarbete, win-win Gemensamma lokaldagar vartannat år, hyresupphandlingschef och utvecklingstjänster Kundteam, kategorihantering, utvecklingstjänster
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Stor inverkan, viktigt att upprätthålla intresset, central partner inom ICT Experttjänster och samarbete enligt statens upphandlingsstrategi: Hansels konkurrensutsättningskompetens och Valtoris koncept för ICT-tjänster Kundteam, kategorihantering, ICT-team
HAUS Kehittämiskeskus Oy Samarbete inom utbildning som tillhandahålls för Hansels kunder. Hansels medarbetare som utbildare inom upphandling. Kompetensutveckling bland Hansels medarbetare Utbildningsplanering och utbildning till exempel på kursen i upphandlingsgrunder Cheferna
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Stöd för affärsverksamhet genom resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Ökat Samarbetsprojekt Kundteam, kategorihantering
Statskontoret Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Inverkan har ökat Viktig aktör i utvecklingen av statens ekonomi- och personaladministration. Samarbetsprojekt Kundteam
Leverantörsrelationer
Ramavtalsleverantörer Framgångsrika affärer med statsförvaltningens organisationer. Kvalificerade upphandlingar samt icke-diskriminerande och jämlik behandling. Möjligheter till extra försäljning Mycket stor betydelse som tillhandahållare av högklassiga och ansvarsfulla produkter. Uppgörande av verksamhetsplaner, samordning av leverantörssamarbetet Kategorihantering
Övriga leverantörer Vilja till extra försäljning Jämlik och icke-diskriminerande behandling och verifiering av detta. Liten inverkan Kommunikation om urvalsgrunder, marknadsföring av konkurrensutsättningar Kategorihantering, kundteam
Arbetstagarrelationer och styrelsen
Medarbetare Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och fritid Mycket stor Fortlöpande åtgärder för att främja arbetshälsan Verkställande direktör
Hansel Ab:s styrelse Välskött och framgångsrikt bolag Stor Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen Verkställande direktören, personalrepresentanten
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Fungerande samarbete mellan medarbetarna och arbetsgivaren Mycket stor Regelbundna möten Verkställande direktör
De Högre Tjänstemännen YTN rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetstagarsidan Liten inverkan och litet intresse Förtroendemannens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt med förtroendemannen Förtroendemannen, personalchefen
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetsgivarsidan Liten inverkan och litet intresse Läget uppföljs och kontakt tas vid behov Verkställande direktör
Ägarstyrning och lagstiftning
Ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för statens upphandlingsväsende. Stor Samarbetsprojekt: t.ex. Handi, aktivt framförande av synpunkter på möjligheter att utveckla upphandlingsverksamheten och spara Verkställande direktör
Kommunavdelningen (FM) Landskapsreformen Mycket stor betydelse Aktivt samarbete Kategoridirektören
FM:s personal- och förvaltningspolitiska avdelning (styrning av statens upphandlingsverksamhet) Ansvar för och deltagande i samarbetsprojekt, synpunkter av experter på upphandling Mycket stor betydelse Samarbetsprojekt: t.ex. Handi Verkställande direktör
Lagstiftaren Framförande av upphandlingsperspektivet för att utveckla lagstiftningen. Mycket stor Deltagande i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten Direktören för juridiska ärenden
Näringsliv, organisationer och ansvarsfullhet
Branschorganisationerna Dialog för att utveckla avtalsvillkoren Måttlig Samarbete och representation i konkurrensutsättningar Kategorihantering
Frivilligorganisationerna Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till branschen Ökande betydelse Samarbetsprojekt Ansvarsgruppen
Näringslivets centralförbund EK Påverkan av avtalsvillkor, ökning av medlemmarnas medvetenhet om offentlig upphandling Måttlig Samarbete, möten vid behov Verkställande direktör
Företagarna i Finland Vill i synnerhet främja ställningen för små och medelstora företag i Hansels konkurrensutsättningar Måttlig Närmare samarbete Verkställande direktör
Julkisten hankintojen yhdistys Kontakter och utbyte av erfarenheter i expertnätverk inom branschen Rollen utvecklas Strävan efter en aktiv roll och nära samarbete på till exempel evenemang Direktören för juridiska ärenden
Miljöministeriet Föregångare inom hållbar upphandling Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Finlands miljöcentral SYKE Samarbetspartner och expert på upphandling, kund Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Motiva Informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Kommunala aktörer
KL-Kuntahankinnat Oy Deltagare i gemensamma projekt. Eventuellt samarbete i landskapsreformen Måttlig Samprojekt Verkställande direktör
Kommunförbundet Gemensam intressebevakning Eventuellt samarbete i landskapsreformen Måttlig Fortsatt samarbete Verkställande direktör
Övriga intressentgrupper
Upphandlande enheter i övriga EU-länder Närmare samarbete och bästa praxis, utvecklingsidéer Måttlig Fortsatt samarbete Verkställande direktör
Medierna Information om offentlig upphandling Måttlig Aktiv service: artiklar och material Kommunikationschefen

Top