Personalstatistik

Vid utgången av 2016 hade Hansel Ab 75 anställda. Under året anställdes 10 nya personer och 9 sade upp sig. Hansels position på första parkett för upphandlingar utgjorde en språngbräda för nya yrkespersoner till nya, utmanande uppgifter. Avgångsintervjuer hölls med personer som sade upp sig. Intervjuerna kartlade hur väl de hade trivts i arbetet, behovet av utveckling inom arbetsgemenskapen och möjligheter för professionell tillväxt.

Sedan 2015 har personalstatistikens könsfördelning, åldersfördelning och genomsnittliga längd på anställningsförhållandet angetts för alla gällande anställningsförhållanden i slutet av räkenskapsperioden. Under tidigare år har dessa angetts endast för anställningsförhållanden på heltid i slutet av räkenskapsperioden. Ändringen av beräkningssättet har ingen väsentlig inverkan på nyckeltalen för personalen.

Antal anställda

2016 2015 2014 2013 2012
Antal anställda i räkenskapsperiodens slut (årsverk) 72 74 77 73 71
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (årsverk) 73 73 75 71 69
Anställningsförhållanden i kraft den 31.12. 75 76 80 79 78
Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft den 31.12. 75 74 77 77 73
Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft den 31.12. 0 2 3 2 5
Visstidsanställda på heltid den 31.12. 0 0 2 1 2
Visstidsanställda på deltid den 31.12. 0 2 1 1 3
Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) den 31.12. 73 74 79 78 75
Barn-/vårdledighet i medeltal 1 1 2 4 5
Fasta anställningsförhållanden den 31.12, % 100,0 97,4 96,2 97,5 93,6
Visstidsanställda den 31.12, % 0,0 2,6 3,8 2,5 6,4

Könsfördelning

Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken åtgärder för att trygga jämställdhet och förebygga diskriminering presenteras. Inom bolaget följer man upp placeringen av kvinnor och män i olika arbetsuppgifter samt löneutveckling och löneskillnader.

2016 2015 2014 2013 2012
Män 36 38 34 34 33
Kvinnor 39 38 45 44 42

Längden på anställningsförhållanden i medeltal

Arbetsår 2016 2015 2014 2013 2012
40 eller mer 2 2 5 5 3
30–39 3 3 3 4 6
20-29 0 0 0 0 0
10-19 16 15 9 6 1
4-9 31 32 33 33 33
1-3 14 19 23 24 23
under ett år 9 5 6 6 9
Personal sammanlagt 75 76 79 78 75

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2016 2015 2014 2013 2012
Nya anställningsförhållanden 10 8 11 12 12
varav visstidsanställda 1 5 6 7 3
Avslutade anställningsförhållanden 11 11 10 11 10
varav pensionerade 0 3 1 0 0
Visstidsanställningen upphörde 2 4 5 8 3
Antal som sagt upp sig 9 3 4 3 7
Antal uppsagda 0 1 0 0 0
Omsättning i medeltal, % 14,0 12,5 13,1 14,6 14,1
Personalavgång, % 14,7 14,5 12,5 13,9 12,8
Omsättning, personal som sagt upp sig, % 12,0 3,9 5,0 3,8 9,0

Sjukfrånvaro och olycksfall

2016 2015 2014 2013 2012
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 5 4 2 5 7
Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 1 1 1 2 1
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 6,1 9,7 9,0 6,6 9,3
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 5,0 8,6 7,6 5,4 8,3
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 2,6 3,0 2,5 2,3 2,6
Sjukfrånvaro totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 1,6 2,7 2,4 1,6 2,4
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 2,6 4,1 3,8 2,8 3,9
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 2,1 3,6 3,4 2,3 3,5
Använda medel för hälsovård, €/person/år 465 657 721 596 669
Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 397 314 456 514 579

Utbildning*

2016 2015 2014 2013 2012
Högre högskoleexamen, % 61 63 58 55 53
Lägre högskoleexamen, % 7 5 3 1 3
Yrkeshögskoleexamen, % 12 12 10 11 12
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 13 15 19 23 22
Utan yrkesexamen, % 7 5 10 11 10
Utbildningsdagar, dag/person/år 5 5 5 4 5
Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år 1 341 1 149 1 298 789 1 064
*Fördelningen baserar sig sedan 2015 på anställningsförhållanden som gällde i slutet av året, under tidigare år på aktiva anställningsförhållanden i slutet av räkenskapsåret.

Utbetalda resultatpremier (exklusive sociala kostnader)

2016 2015 2014 2013 2012
tusen euro 551 505 492 319 307
Top