Balansräkning

AKTIVA 31-12-2016 31-12-2015
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 53 604,35 10 742,80
53 604,35 10 742,80
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 59 503,90 67 538,97
59 503,90 67 538,97
Bestående aktiva totalt 113 108,25 78 281,77
Rörliga aktiva
Långfristiga fordringar
Övriga fordringar 0,00 819 835,95
0,00 819 835,95
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar 3 124 764,17 5 504 118,46
Övriga fordringar 5 546,57 11 441,57
Resultatreglering 149 181,46 155 821,32
3 279 492,20 5 671 381,35
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 074 760,46 2 067 625,89
2 074 760,46 2 067 625,89
Kassa och bank 13 682 508,40 11 343 448,89
Rörliga aktiva totalt 19 036 761,06 19 902 292,08
SUMMA AKTIVA 19 149 869,31 19 980 573,85
PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
Eget kapital
Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00
Tidigare räkenskapsperioders resultat 3 150 595,73 2 783 612,63
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 406 438,10 366 983,10
Eget kapital totalt 16 057 033,83 15 650 595,73
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Leverantörsskulder 1 119 816,85 2 396 655,54
Övriga skulder 433 189,78 516 340,44
Resultatregleringar 1 539 828,85 1 416 982,14
3 092 835,48 4 329 978,12
Främmande kapital totalt 3 092 835,48 4 329 978,12
SUMMA PASSIVA 19 149 869,31 19 980 573,85
Top