Hansel i korthet

Hansel Ab är ett statsägt icke vinstdrivande aktiebolag vars mål är att skapa inbesparingar för staten genom en resultatrik upphandlingsverksamhet. Hansel konkurrensutsätter och upprätthåller ramavtal för upphanding av varor och tjänster. Utöver ramavtal erbjuder Hansel sina kunder sakkunnigtjänster inom upphandling: expertis inom konkurrensutsättning, juridiska tjänster och tjänster för utveckling av upphandling.

Hansels roll och uppdrag som upphandlingsenhet fastställs i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter.

Enheten för samordnad upphandling främjar genom sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och jämlikt bemötande av leverantörerna under anbudstävlingarna. Hansels mål är också att främja konkurrensen och arrangera anbudstävlingarna så att marknaden fungerar effektivt.

Hansel är underställt finansministeriets riktlinjer. Bolaget finansierar verksamheten främst genom den serviceavgift som tas ut av leverantörerna och som baserar sig på utförda upphandlingar. För närvarande kan serviceavgiften uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2016 var 1,06 procent (1,09 procent år 2015).

Top