Resultaträkning

1.1–31.12.2016 1.1–31.12.2015
Omsättning 9 597 770,42 9 072 394,08
Övriga rörelseintäkter 35 100,00 96 283,63
Personalkostnader.
Löner och arvoden 5 296 380,09 5 036 648,80
Lönebikostnader
Pensionskostnader 963 027,72 916 310,85
Andra lönebikostnader 282 866,37 248 337,11
Personalkostnader sammanlagt 6 542 274,18 6 201 296,76
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar 38 756,18 39 610,73
Övriga rörelsekostnader 2 601 255,20 2 540 254,07
Rörelsevinst (-förlust) 450 584,86 387 516,15
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
Från andra 75 416,70 85 247,38
Räntekostnader och övriga finansieringskostnader
Till andra -16 478,74 -22 645,14
Finansiella intäkter och utgifter totalt 58 937,96 62 602,24
Vinst (förlust) före extraordinära poster 509 522,82 450 118,39
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 509 522,82 450 118,39
Inkomstskatter
Räkenskapsperiodens skatter -103 084,72 -83 135,29
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 406 438,10 366 983,10
Top