I första linjen för att bekämpa grå ekonomi

Bekämpningen av grå ekonomi är ett gemensamt arbetsfält som kräver nära samarbete för att utveckla tjänsterna och automationen. Syftet är att underlätta den administrativa bördan och den fortlöpande uppföljningen även inom upphandling och konkurrensutsättning. Hansel främjar en sund konkurrens bland annat genom att utnyttja expertisen hos Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Med grå ekonomi avses sådan affärsverksamhet där lagstadgade skyldigheter försummas, till exempel skatter, förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter. Grå ekonomi förekommer allmänt inom arbetskraftsintensiva branscher, såsom bygg-, städ-, logi och restaurangbranschen. Förutom betalningsförsummelser kan företag ha låtit bli att registrera sig, teckna försäkringar eller rapportera om affärsverksamhet.

171 § Rätt att få uppgifter

Den nya upphandlingslagen har en paragraf enligt vilken en upphandlande enhet har rätt få uppgifter om prövningsbaserade uteslutningsgrunder i synnerhet relaterade till företagens betalning av skatter och socialskyddsavgifter. Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi ger den upphandlande enheten information på företagsnivå.

Lagen är dock något ofullständig. Det kan nämligen dyka upp situationer där Hansel till exempel inte har rätt att kontrollera bakgrunden hos personer som utövar bestämmande inflytande i företag även om en prövningsbaserad uteslutningsgrund skulle förutsätta detta.

Det handlar också om informationssäkerhet. Alltid när man tar fram en uppgift måste man i efterhand kunna bevisa vem som behövt uppgiften och varför. Därför ska uppgifterna hämtas via informationssäkra kanaler. I upphandlingssystemet håller man på att utveckla en kanal till rapporterna av enheten för utredning av grå ekonomi genom det så kallade. eNest-projektet. Ytterligare information om projektet finns i avsnittet om utvecklingsprojekt.

Ute i viktigt ärende

Bortfallet av skatter och andra offentliga avgifter uppskattas vara ca 4–6 miljarder euro om året dvs. 10 % av Finlands årsbudget. Aktörerna inom grå ekonomi snedvrider konkurrensen, vilket innebär att andra måste arbeta mer på grund av dessa fripassagerare. Därför bör dessa aktörer uteslutas från marknaden.

Samarbetet med Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi är ett bra exempel på utveckling där man lyhört lyssnar på kundernas behov och tar fram system som underlättar det dagliga arbetet.

Exemplariska ramavtalsleverantörer

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte i september 2016 Hansels ramavtalsleverantörer med hjälp av kundklassificering. Leverantörsbasen med 393 organisationer är exemplariskt administrerat, och ramavtalsleverantörernas skyldigheter har fullgjorts med undantag för enskilda fall. Tack vare ändringarna av upphandlingslagen har Hansel nu bättre förutsättningar att även ingripa i missförhållanden och utreda vilka företag de enskilda fallen handlar om.

Läs utredningen av Hansels avtalsleverantörer (på finska)

Top