Besparingar för samhället

Hansels uppdrag är samhälleligt betydelsefullt och ansvarsfullt: att skapa besparingar och resultat för statens upphandlingsverksamhet.

Enbart via gemensam upphandling uppskattas 267 miljoner euro ha sparats år 2016. Modellen för kalkylen baserar sig på Helsingfors handelshögskolas undersökning (Karjalainen et al. 2008)1 enligt vilken en centraliserad verksamhetsmodell inom upphandlingar ger staten betydande kostnadsbesparingar, på 20–25 procent, jämfört med ett decentraliserat upphandlingsväsende. Kalkylmodellen innehåller också potentialkalkylering relaterad till Hansels ramavtal men beaktar inte till exempel arbetstid, kostnader för resursfördelning eller eventuellt kompetensunderskott som en decentraliserad modell eventuellt medför.

Eftersom Hansel inte strävar efter vinst kan verksamhetens effektivitet även mätas med hjälp av sänkta serviceavgifter för avtalsleverantörerna. För närvarande kan serviceavgiften uppgå till högst 1,5 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2016 var 1,06 procent.


1I undersökningen användes Hansels siffror för samordnade upphandlingar från 2006. I undersökningen konstaterade man att de realiserade kostnadsbesparingarna för 2006 uppgick till cirka 95 miljoner euro. Om alla potentiella samordnade upphandlingar gjordes helt centralt skulle denna siffra enligt undersökningen kunna öka till 25,7 procent. Denna siffra betraktades som ett så kallat teoretiskt maximum för kostnadsbesparingarna till följd av den centraliserade verksamhetsmodellen, då man inte höll det för troligt att man skulle kunna uppnå en hundraprocentig användningsgrad. Ett realistiskt mål var enligt undersökningen en användningsgrad på 80 procent.

Top