Ansvarsrapportens uppbyggnad

Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvarsarbetet presenteras i form av en ansvarsrapport som ges ut på finska, svenska och engelska varje år. Hansels ansvarsrapport är integrerad i årsbeträttelsen. Vad gäller ansvarsrapportering presenteras i rapporten nyckeltal, intressanta händelser och resultaten i fråga om ansvar för år 2016. Ansvarsrapporten för 2015 års händelser publicerades 7.4.2016.

Helhetsbilden för ansvar i Hansel beskrivs utifrån bolagets strategi via samarbete med intressentgrupper, väsentlighetsmatrisen för ansvar samt samhällsengagemanget. Ansvarsaspekter som särskilt berör arbetsgemenskapen behandlas i ett eget avsnitt.

I ansvarsprogrammet presenteras de av Hansels ramavtal som fått ett miljöerkännande och det redogörs för på vilka grunder de fått erkännandet. Intressentgruppsanalysen uppdaterades hösten 2016 och rapporten behandlar aktuella frågor utförligare ur olika intressentgruppers perspektiv. Även innehållet i väsentlighetsmatrisen uppdaterades och fördjupades utifrån intressentgruppsanalysen och en ansvarsenkät som utfördes hos intressentgrupperna. Samhällsengagemanget är däremot ett nytt verktyg och det infördes i slutet av 2016.

Rapportering i enlighet med GRI-regelverket

Rapportens struktur bygger på det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI G4 som uppdaterades år 2013. I enlighet med GRI-regelverket presenteras en tabell med det grundläggande innehållet i rapporten samt uppgifter om i vilken del av rapporten informationen som hänför sig till denna punkt finns.

Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Hansel Oys ansvarsrapport kan läsas på adressen vuosikertomus2016.hansel.fi. Ansvarsrapporten ges för fjärde gången endast ut i elektroniskt format och den har kontrollerats av revisionssamfundet KPMG.

gri

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikationsenhet i samarbete med reklambyrå SST. Mer information ges av Hansels kommunikationsexperter:


Hani Olsson
kommunikationschef
hani.olsson@hansel.fi
tfn 029 4444 235


Laura Helle
marknadskommunikationsexpert
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242

Top