Väsentlighetsanalys

Kommunikationen om ansvarsfullhet bygger på en väsentlighetsmatris, i vilken man har tagit hänsyn till G4-rapporteringsprinciperna.

Kärnverksamheten i centrum av väsentlighetsmatrisen

De ansvarsteman som presenteras i ansvarsrapporten har utvärderats i matrisen utifrån intressegruppernas perspektiv och företagets verksamhet. Utifrån det fokuserar Hansel i sin rapportering på de ansvarsfrågor som man konstaterat är viktigast. Även om intressenterna inte lyfte fram besparingarna för staten särskilt mycket ansågs detta vara det viktigaste delområdet bland intressenterna med tanke på kärnverksamheten. Väsentlighetsdefinitionen avgör de ärenden som tas upp i rapporten om ansvarsfullhet.

Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. I definitionsarbetet har man uppmärksammat FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), trender i verksamhetsklimatet samt bolagets strategi och de åtgärder som följer på dessa. Även statliga anvisningar och principbeslut som berör Hansel har påverkat innehållet i väsentlighetsanalysen. Resultaten från enkäterna om kund- och leverantörsnöjdhet, rapporter utarbetade av ansvarsgruppen, respons från kunder och leverantörer samt enkäter om personalens tillfredsställelse har också uppmärksammats.

Helheterna i väsentlighetsmatrisen har förenats med bekanta delområden för ansvarsfullhet med hjälp av färgkoder. Genom att klicka på delområdena i väsentlighetsmatrisen kan du ta del av hur olika ansvarsteman syns i det dagliga arbetet.

Väsentlighetsmatrisen uppdaterades avsevärt på basis av intressentenkäten hösten 2016. Den nya matrisen betonar Hansels roll som en främjare av en ansvarsfull upphandlingsprocess. Dessutom har nationella spetsprojekt för digitalisering såsom Handi i hög grad påverkat definitionen av vad som är väsentligt. Väsentlighetsmatrisen behandlades av ansvarsgruppen och godkändes av ledningsgruppen.

Viktiga nyckeltal relaterade till ansvarsfullhet

Helheter i väsentlighetsmatrisen och relaterade strategiska mål Indikator (nyckeltal) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Ansvarsfull arbetsgivare
Målet är att Hansel ska vara en uppmuntrande och engagerande arbetsplats samt en uppskattad ansvarsfull arbetsgivare Personalnöjdhet (1–5) 3,7 3,8 3,8 +- 3,7 3,6
Personalomsättning i medeltal, % 14 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0
Målet är att öka Hansels kompetenskapital och göra det mångsidigare Hansel-Akademin Pågår Pågår Pågår
Utbildningsdagar för hela personalen 5 5 5 4 5 5
En allt mer komplex värld
Smidig service för kunder och leverantörer Leverantörs- och kundnöjdhetsenkäten (1–5) Kunder 3,84 Kunder 3,83 Kunder 3,87 Kunder 3,84 Kunder 3,66 Kunder 3,65
+- Leverantörer 3,81 Leverantörer 3,88 +- Leverantörer 3,75 Leverantörer 3,67
En avsevärd ökning av experttjänster inom upphandling Volym, t € 1 328 1 131 671 368 173 +-
Utnyttjande av teknologi
Införande av en elektronisk konkurrensutsättningslösning i alla ramavtalsbaserade konkurrensutsättningar fram till 2017 och användningsgrad Införande och driftsgrad Har införts i Hansel
Ansvarsfull upphandling och marknadernas funktionssätt
Målet är att vara en föregångare inom ansvarsfull upphandling Genomsnittlig serviceavgift, % 1,06 1,09 1,19 1,19 1,21 1,20
Gemensamma upphandlingar som beaktar miljöaspekter, % 69 79 78 75 72 71
Noll fall av korruption Inga fall av korruption Inga fall av korruption Inga fall av korruption Inga fall av korruption Inga fall av korruption Inga fall av korruption
Uppskattning av besparingarna, mn € 267 241 247 240 238 234
Utveckling av upphandlingsverksamheten HANKO-projektet klart fram till 31.1.2016 Projektet är klart Projektet pågår Projektet pågår Bakgrundsarbete har utförts

Ansvarsenkäten och intressentintervjuerna i bakgrunden

Väsentlighetsmatrisen baserar sig på en omfattande enkät hösten 2016 som gav 656 svar. Enkäten gjordes utifrån FN:s mål för hållbar utveckling, och största delen av dem som svarade hörde till de viktigaste intressenterna dvs. kunderna, leverantörerna och medarbetarna.

I enkäten bedömdes olika påståenden på en skala mellan 1 och 5 (5 = mycket viktig). Möjligheten för att svara ”vet inte” erbjöds. Påståendena jämfördes inte med varandra, och variationsintervallet var litet. Medeltalet för 27 påståenden varierade mellan 4,19 och 4,82. De tre viktigaste delområdena anknöt till socialt ansvar och öppenhet:

  1. Företagen i Hansels leveranskedja respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande arbetsrättigheterna. Detta innebär bland annat att företagen i leveranskedjan inte använder barnarbetskraft eller tvångsarbete och att anställda arbetar på rimliga villkor.
  2. Företagen i Hansels leveranskedja betalar sina anställda en lön som möjliggör rimliga levnadsmöjligheter, och de tillhandahållna tjänsterna har prissatts så att detta är möjligt.
  3. Hansel agerar öppet och transparent.

Förståelsen av intressenternas behov fördjupades dessutom med hjälp av sex intervjuer. Intressenterna önskade sig framför allt transparenta rutiner och bättre kommunikation från Hansels sida. De efterlyste också en fortlöpande uppföljning av leverantörernas ansvarsfullhet. I synnerhet i långa leveranskedjor är det svårt att följa upp ansvarsfullheten. Hansel strävar efter att utveckla i synnerhet leverantörskraven och uppföljningssystemen relaterade till socialt ansvar.

 

Top