Finansieringsanalys

 1.1–31.12.2016 1.1–31.12.2015
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Vinst (förlust) före extraordinära poster 509 522,82 450 118,39
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Planenliga avskrivningar 38 756,18 39 610,73
Finansiella intäkter och utgifter -58 937,96 -62 602,24
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 489 341,04 427 126,88
Förändring av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag 2 392 493,39 -1 316 550,05
Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag -1 265 555,67 2 253 153,71
Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter 1 616 278,76 1 363 730,54
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader -16 478,74 -2 340,16
Erhållna räntor 75 416,70 85 247,38
Betalda direkta skatter (-) -74 671,69 -125 065,25
Kassaflöde före extraordinära poster 1 600 545,03  1 321 572,51
Affärsverksamhetens kassaflöde (A) 1 600 545,03 1 321 572,51
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) -73 582,66 -1 224,88
Investeringarnas kassaflöde (B) -73 582,66 -1 224,88
Finansieringens kassaflöde:
Återbetalning av säkerheter 819 231,71 129 466,49
Finansieringens kassaflöde (C) 819 231,71 129 466,49
Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) 2 346 194,08 1 449 814,12
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 13 411 074,78 11 961 260,66
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 15 757 268,86 13 411 074,78
2 346 194,08 1 449 814,12
Top