Verksamheten inom inköpscentralen

Hansel Ab är statens inköpscentral vars mål är att uppnå inbesparingar för staten genom att konkurrensutsätta och administrera ramavtal gällande tjänster och produkter samt erbjuda kunderna experttjänster inom upphandling. Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter.

Hansels kunder kan göra upphandlingar utan separat konkurrensutsättning genom att ansluta sig till ramavtal som bolaget administrerar. Samordnade upphandlingar som genomförts via ramavtal inbringar betydande inbesparingar för staten både då det gäller priser och processkostnader för upphandlingar.

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under anbudstävlingarna. Hansels mål är också att främja konkurrensen och arrangera anbudstävlingarna så att marknaden fungerar effektivt. Hansel är ett helt statsägt icke vinstdrivande aktiebolag som är underställt finansministeriets riktlinjer. Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för ramavtalen av leverantörer och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på gjorda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2016 var 1,06 procent (1,09 procent år 2015).

Top