En bra arbetsgivare skapas med gemensamma insatser

Hansel är en uppskattad och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder sin personal en inspirerande arbetsgemenskap, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter till fortlöpande yrkesmässig utveckling.

Efter att antalet utvecklingsprojekt och arbetsuppgifter ökat har Hansel särskilt uppmärksammat fördelningen av arbetsbördan. Cheferna och direktörerna ansvarar för att arbetsuppgifterna fördelas jämlikt och att alla bemöts lika i vår arbetsgemenskap. Det får inte förekomma olämpliga ageranden och man ingriper i eventuella missförhållanden med en gång.

Vi ser även till att de gemensamma spelreglerna inom vår arbetsgemenskap respekteras och att det inte uppstår intressekonflikter kopplade till arbetsuppgifterna.

Kollektivavtal och samarbete med personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet är i kraft tills vidare.

Hela bolagets personal, med undantag av verkställande direktören, omfattas av kollektivavtalet. Personalen representeras enligt kollektivavtalet av förtroendemannen som väljs bland de anställda och dennes ersättare.

Personalens rättigheter drivs även av personalföreningen (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), som är medlemsorganisation i De Högre Tjänstemännen YTN rf. Cirka hälften av Hansels anställda är med i fackförbund. Kollektivavtalet och anvisningar som berör personalen finns även på bolagets intranät.

Kommunikation och ledarskap för att främja arbetshälsan

På Hansel utvärderas situationen på arbetsplatsen genom en ingående arbetshälsoenkät med ungefär 1,5 års mellanrum. Den senaste mätningen gjordes hösten 2016. Enkätresultaten har gåtts igenom inom ledningsgruppen och på avdelningsmöten, och utifrån dem har en utvecklingsplan utarbetats.

Syftet med arbetshälsoenkäten är att ta reda på vilka organisationens och arbetsgemenskapens styrkor är samt identifiera ändringar inom olika delområden och de tydligaste utvecklingsområdena för arbetshälsan. Enkäten är en del av det expertstöd som erbjuds av arbetspensionsbolaget Elos. Enkätens svarsprocent var 70.

Som helhet betraktat förefaller den övergripande arbetshälsan i företaget vara rätt bra. På skalan 1–5 bedömer Hansel-medarbetarna att deras arbetshälsa är på nivån 3,7. I den föregående enkäten år 2014 var genomsnittet 3,8.

I huvudkategorierna fick fysiskt välmående, arbetsklimatet och socialt stöd, möjligheter som arbetsgivaren erbjuder samt balansen mellan arbete och fritid de bästa värdena. Kommunikation samt ledarskap och chefsarbete valdes till de viktigaste utvecklingsområden utifrån enkäten.

Företagshälsovårdens arbetsplatsutredning

Företagshälsovårdens arbetsplatsutredning utfördes senast hösten 2015. Utredningen utförs av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården.

I arbetsplatsutredningen bedömdes hälsorisker, olägenheter och belastningsfaktorer relaterade till arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen. Bedömningen fokuserade i synnerhet på vilken betydelse dessa faktorer har för hälsan och arbetsförmågan. Resultaten av arbetsplatsutredningen var på det stora hela positiva. Under året handleddes personalen även i användningen av företagshälsotjänster och kontorsergonomi.

Aktiv Hansel-klubb

Hansel-klubben arrangerar rekreationsverksamhet för Hansel-medarbetare samt skapar sammanhållning inom arbetsgemenskapen. Klubben arrangerar kultur- och motionsaktiviter samt bl.a. personalens sommardag och julfest. Motionsaktiviterarna varierar från hobbyserier i innebandy till ishockeymatcher och från maratonlopp till att prova på olika grenar. Hösten 2016 provade Hansel-medarbetarna på bl.a. luftakrobatik. Dessutom startade klubben våren 2016 en egen BlodGrupp för Hansel-medarbetarna och samordnar gruppblodgivningar.

Arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna för evenemangen. År 2016 användes sammanlagt 397 euro per anställd till rekreation (314 euro/person år 2015).

Top