Noter till bokslutet

1. Bokslutsprinciper

1.1 Uppskattningsprinciper

Driftsegendomens balansvärden är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med planerade avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som 25 % utgiftsrest. ADB-licenser avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar. Andra långtidsverkande utgifter avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.

Valutabelopp

Utrikes fordringar och skulder är uppskattade enligt Europeiska centralbankens medelkurs för bokslutsdagen.

1.2 Bokslutets jämförelse

Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2015 och 2016.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och personalens antal i medeltal 2016 2015
Löner -5 002 121,09 -4 746 296,63
Löner och arvoden till löner och arvoden till verkställande direktören och styrelsen -294 259,00 -290 352,17
Pensionskostnader -963 027,72 -916 310,85
Andra lönebikostnader -282 866,37 -248 337,11
Personalkostnader sammanlagt -6 542 274,18 -6 201 296,76
Naturaförmånernas sammanlagda värde -84 892,03 -79 952,81
Personalens antal
I slutet av räkenskapsperioden 72 74
I medeltal under räkenskapsperioden 73 73
2.2 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Användningsrätt till ADB-program -18 921,70 -17 097,90
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier -19 834,48 -22 512,83
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt -38 756,18 -39 610,73
2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter
Administrativa utgifter -1 104 813,88 -1 216 262,49
Utgifter för lokal -608 131,24 -591 857,94
Telefon-, ADB- och kontorsutgifter -504 985,74 -447 870,13
Marknadsföringskostnader -54 140,81 -53 540,03
Resekostnader -85 843,31 -78 047,56
Representationskostnader -85 819,50 -3 697,65
Övriga kostnader från affärsverksamheten -157 520,72 -148 978,27
Övriga rörelsekostnader totalt -2 601 255,20 -2 540 254,07
2.4 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1 315,57 3 810,80
Valutakursvinster 0,10 0,00
Övriga intäkter från värdepapper 74 101,06 81 436,58
Finansiella intäkter totalt 75 416,73 85 247,38
Finansieringskostnader
Räntekostnader -713,64 -2 152,62
Valutakursförluster -1 590,99 -187,54
Övriga kostnader för värdepapper -14 174,11 -20 304,98
Finansieringskostnader totalt -16 478,74 -22 645,14
2.5 Arvoden till revisor
Revisionsarvode -7 911,31 -7 883,57
Övriga arvoden -32 738,06 -41 716,02
Arvoden till revisorer totalt -40 649,37 -49 599,59
3. Noter till balansräkningens aktiva 2016 2015
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 387 410,21 387 410,21
Räkenskapsperiodens påslag 61 783,25 0,00
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 449 193,46 387 410,21
Upplupna avskrivningar 1.1 -376 667,41 -359 569,51
Räkenskapsperiodens avskrivningar -18 921,7 -17 097,90
Upplupna avskrivningar 31.12 -395 589,11 -376 667,41
Balansvärde 31.12 53 604,35 10 742,80
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 798 100,51 796 875,63
Räkenskapsperiodens påslag 11 799,41 1 224,88
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 809 899,92 798 100,51
Upplupna avskrivningar 1.1 -730 561,54 -708 048,71
Räkenskapsperiodens avskrivningar -19 834,48 -22 512,83
Upplupna avskrivningar 31.12 -750 396,02 -730 561,54
Balansvärde 31.12 59 503,90 67 538,97
Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.
3.2 Långfristiga fordringar
Övriga fordringar
Försäkringsinsättningar 0,00 819 835,95
Långfristiga fordringar sammanlagt 0,00 819 835,95
3.3 Fordringar
Reseförskott 5 546,57 11 441,57
Övriga fordringar sammanlagt 5 546,57 11 441,57
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av utgifterna 125 641,46 108 131,32
Pensionsförsäkringskostnader 23 540,00 47 690,00
Resultatregleringar sammanlagt 149 181,46 155 821,32
3.5 Finansiella värdepapper Bokföringsvärde Bokföringsvärde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 074 760,46 2 067 625,89
Finansiella värdepapper sammanlagt 2 074 760,46 2 067 625,89
Marknadsvärde Marknadsvärde
Fondandelar 2 307 547,43 2 202 485,44
4. Noter till balansräkningens aktiva 2016 2015
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 12 500 000,00 12 500 000,00
Aktiekapital 31.12 12 500 000,00 12 500 000,00
Bundet eget kapital totalt 12 500 000,00 12 500 000,00
Eget fritt kapital
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1 3 150 595,73 2 783 612,63
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12 3 150 595,73 2 783 612,63
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 406 438,10 366 983,10
Eget fritt kapital totalt 3 557 033,83 3 150 595,73
Eget kapital totalt 31.12 16 057 033,83 15 650 595,73
4.2 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlön med sociala avgifter 817 580,00 772 888,84
Löneskulder med sociala avgifter 670 000,00 600 000,00
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 993,00 940,04
Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden 51 255,85 43 153,26
Resultatregleringar sammanlagt 1 539 828,85 1 416 982,14
5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter
5.1 Depositioner och ansvar
Övriga egna depositioner
Hyresdepositioner under ett år 702 769,32 682 299,84
Hyresdepositioner över ett år 732 852,40 1 426 620,74
Försäkringsdepositioner i Nasdaq OMX Stockholm AB 0,00 819 835,95
Leasing-ansvar under ett år 111 823,06 140 392,81
Leasing-ansvar över ett år 41 354,14 93 841,37
Säkerheter och åtaganden sammanlagt 1 588 798,92 3 162 990,71
Elderivat
Marknadsvärde 13 839 819,36 45 558 690,00
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 76 255 673,61 110 963 192,73

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel ansvarar för portföljförvaltningen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel. Kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Till följd av den strängare regleringen övergick Hansel till bilaterala derivatavtal under 2015 i stället för att vara direkt kontokund hos Nasdaq. Samtidigt diversifierades motpartsrisken genom att välja flera motparter. För närvarande finns det sex potentiella motparter inom sektorn. Alla motparter är stora aktörer inom sektorn. Kontokundrelationen hos Nasdaq avslutades enligt ett beslut av styrelsen 16.6.2016, eftersom den nya operativa modellen visade sig vara funktionell och kundrelationen med Nasdaq inte längre nödvändig. Till bilaterala motparter valdes sådana aktörer som inte krävde säkerheter av Hansel. Den sista posten som ställts som säkerhet för Nasdaq återbetalades till Hansel i september 2016.

Mandatperioden för gruppen för uppföljning av statens elupphandling är 1.1.2015–31.12.2016 och dess uppgift är att ansvara för uppföljningen av statens elupphandling och vid behov lämna framställningar till finansministeriet för att utveckla den. Uppföljningsgruppen rapporterar om läget för statens elupphandling en gång om året till delegationen för statens upphandlingsverksamhet och vid behov till finansministeriets ledning. Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Beslut om enskilda säkringstransaktioner tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Det finns säkringar som är förenliga med säkringsstrategin ända till 2020. En uppföljningsgrupp för uppföljning av statens elupphandling tillsätts också för perioden 1.1.2017–31.12.2018 av finansministeriet som bäst.

5.3 Oavslutade rättegångar

I slutet av 2016 var Hansel Oy involverat i en rättegång i högsta förvaltningsdomstolen, och ett upphandlingsbeslut hade överklagats fyra gånger till marknadsdomstolen. År 2016 fick bolaget ett avgörande i högsta förvaltningsdomstolen Besvären förkastades. År 2016 meddelade marknadsdomstolen tre beslut som gällde bolaget. I ett fall förkastades besvären och i två fall avskrevs de. Enligt bolagets bedömning kommer de pågående rättegångarna inte att medföra betydande ekonomiska konsekvenser.

Top