Personalen och organisationen

31.12.2016 hade Hansel 75 anställda (76 anställda 31.12.2015, 80 anställda 31.12.2014). Det genomsnittliga antalet anställda år 2016 var 73 personer (73 personer år 2015, 75 personer år 2014). Kvinnornas andel av personalen var 52 procent och av bolagets ledningsgrupp 60 procent. Medelåldern för de anställda var 44 år. I slutet av räkenskapsperioden var alla anställningarna varaktiga anställningsförhållanden (97 procent år 2015, 96 procent år 2014).

Sammanlagt 61 procent av de anställda hade högre högskoleexamen och 19 procent lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Utbildning på mellanstadiet hade sammanlagt 13 procent och 7 procent av de anställda saknade yrkesexamen. Alla fast anställda i bolaget omfattas av resultatpremiesystemet. Hansels resultatpremier är i linje med det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Under år 2016 anställde bolaget tio nya medarbetare, en av dem på viss tid. Under året lämnade 11 medarbetare bolaget. Nio av dem sade upp sig och två personers visstidsavtal löpte ut.

Hansels strategiska projekt för utveckling av personalens kompetens, Hansel-Akademin, fortsatte planenligt. Syftet med utbildningsprogrammet, som utvecklats utifrån resultaten av kompetenskartläggningen, är att öka och diversifiera bolagets kompetenskapital. Hansels personal deltog i genomsnitt i fem utbildningsdagar under år 2016.

Medarbetarnas välbefinnande och arbetsförmåga kartläggs regelbundet. Enligt arbetshälsoenkäten år 2016 var arbetshälsan god. Betyget var 3,7 på en skala från 1 till 5. Utbildning och samtal relaterade till ledning ordnas för chefer.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel principerna för ansvarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer.

Ansvarsrapporteringen är en bestående del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för åtgärderna relaterade till ansvar.

Top